Edition Poetika

Druhá moderna

Michal Habaj

Literárnovedná monografia Druhá moderna odhaľuje vplyvy fin de siècle, dekadencie a expresionizmu. V dielach Tida J. Gašpara, Janka Alexyho, Jána Hrušovského, Ivana Horvátha, Gejzu Vámoša a Ivana Minárika. Autora zaujíma predovšetkým obraz ženy, rozličné typy osudových žien, vzťah oboch pohlaví, resp. erotika ako súčasť modernistickej poetiky.

katalogové číslo AP 005PO01
ISBN 80-969409-1-0

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006 vznikla na základe spolupráce s Ústavom slovenskej literatúry SAV. Na odbornom seminári 12. decembra 2006 odzneli diskusné príspevky a referáty, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených do tejto publikácie. Poslaním Literárnokritickej reflexie slovenskej literatúry 2006 je poskytnúť priestor na výmenu názorov a postojov k najnovšej slovenskej literárnej produkcie.Projekt má cieľ stať sa dlhodobou platformou bilančného literárnokritického uvažovania, ktorá bude rok čo rok poskytovať komplexnú reflexiu najnovšej literárnej produkcie. Prináša kritickú reflexívnosť výrazne prevyšujúcu úroveň bežných literárnych kritík v periodikách. Okrem samotných odborných textov prináša aj prepis diskusií k jednotlivým knižným titulom.

Autorský kolektív: Vladimír Barborík, Karol Csiba, Michal Jareš, Dana Kršáková, Jana Kuzmíková, Ľubomír Machala, Pavol Markovič, Fedor Matejov, Pavel Matejovič, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Jaroslav Šrank, Ivana Taranenková.

katalogové číslo AP21PO02/2007
ISBN 978-80-89283-08-8
EAN 9788089283088

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 22. januára 2008 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie.

Poslaním Literárnokritickej reflexie slovenskej literatúry 2007 je poskytnúť priestor na výmenu názorov a postojov k najnovšej slovenskej literárnej produkcie. Ambíciou projektu je stať sa dlhodobou platformou bilančného literárnokritického uvažovania, ktorá rok čo rok poskytuje komplexnú reflexiu najnovšej literárnej produkcie.

Autorský kolektív: Vladimír Barborík, Karol Csiba, Ján Gavura, Michal Jareš, Dana Kršáková, Iva Málková, Pavol Markovič, Eva Pariláková, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Zoltán Rédey, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Ivana Taranenková.

katalogové číslo AP28PO04/2008
ISBN ISBN 978-80-89283-17-0
EAN 9788089283170

Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...

Zora Prušková

Monografia Zory Pruškovej Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky je základné literárnovedné dielo k dejinám slovenskej prózy 60. rokov 20. storočia. Autorka interpretačne približuje tvorbu D. Tatarku, V. Šikulu, R. Slobodu, J. Johanidesa, D. Mitanu, P. Hrúza, P. Vilikovského, D. Kužela a J. Puškáša.

Z aktuálnej inšpiračnej ponuky začiatku 90. rokov vniesla Z. Prušková do úvah o slovenskej próze Barthesovo exponovanie podvratne anarchistickej inštitúcie literatúry, Rortyho dôraz na „iróniu", resp. „konverzáciu" pri utváraní súdobého literárneho autora, textu, čitateľa a vôbec empatického človeka – súčasníka a exponovanie „línie odporu" v súčasnom umení, „odporu" voči totalizujúcim nárokom politiky a médií v intenciách Lyotarda.

katalogové číslo AP23PO03/2008
ISBN 978-80-89283-13-2

P[r]ózy po roku 1989

Marta Součková

Monografia P[r]ózy po roku 1989 je príspevkom k doteraz málo prebádanej problematike slovenskej prózy posledných 20 rokov.Skúsená literárna kritička a zároveň erudovaná vysokoškolská pedagogička Marta Součková pomenováva nielen tendencie a javy v slovenskej próze po roku 1989, ale na základe presných konkretizácií ich aj „diagnostikuje", preto jej monografiu možno považovať za ojedinelý príspevok k slohovo-typologickej, poetologickej a axiologickej diferenciácii súčasnej literatúry. Autorka sa zaujíma nielen o premeny jednotlivých autorských poetík a štýlov, ale tiež o otázky žánru, zamerania, intertextuality, feminizmu – v diele V. Pankovčína, E. Hlatkého, P. Pišťanka, D. Taragela, M. Kopcsaya, M. Vadasa, Ballu, T. Horvátha, P. Rankova, J. Bodnárovej, M. Kompaníkovej, J. Juráňovej a U. Kovalyk.

katalogové číslo AP41PO07/2009
ISBN ISBN 978-80-89283-28-6
EAN 9788089283286

Albín Bagin Krása približnosti

Výber z predčasne uzavretého literárnovedného diela Albína Bagina (1939 – 1982) predstavuje v myslení o literatúre výrazný osobnostný a dodnes často aktuálny pohľad, ktorý, len zdanlivo paradoxne, čas nielen overuje, ale i potvrdzuje. Jeho interpretácia kľúčových diel a autorov slovenskej a sčasti i svetovej literatúry mala spoľahlivý základ v dôslednom scientizme, ktorý sa napájal najmä zo zdrojov ruskej formálnej školy a pražského štrukturalizmu, ktorý však A. Bagin obohacoval len na prvý pohľad protikladnou tradíciou esejizmu, najmä českého a slovenského, ale i francúzskeho, ruského a i. Z tejto syntézy vznikol Baginov osobitný literárnovedný rukopis, v ktorom sa vedecká korektnosť a presnosť snúbila s osobnostným nasadením esejistu, s osobne i osobnostne garantovaným názorom.

Na tomto spoľahlivom metodologickom podloží A. Bagin vytvoril za čosi viac ako dvadsaťročie dielo, ktoré zanechalo v dejinách slovenského literárnovedného myslenia trvalú stopu tak v oblasti literárnej kritiky a historiografie ako aj teórie. V jeho interpretácii slovenská literatúra, predovšetkým 20. storočia, ale i vybraní autori svetovej literatúry dostávajú nové impulzy. Mnohosť zrkadlových plôch, v ktorých sa literárne problémy odrážajú, však neznamená metodologickú či žánrovú heterogénnosť, skôr naopak: jednotu a celistvosť, vyplývajúcu, ako to sám A. Bagin formuloval, „z totožnosti predmetu" a „pisateľovho názoru". Texty tohto výberu z diela Albína Bagina dokumentujú, že táto totožnosť či identickosť je podnetná pri odkrývaní hodnôt literatúry i dnes.

– Rudolf Chmel


Literárnokritická reflexia 2008

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 9. decembra 2008 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie.

Autorský kolektív: Vladimir Barborík, Karol Csiba, Ján Gavura, Michal Jareš, Eva Jenčíková, Dana Kršáková, Lucia Čandíková Paraličová, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Miriam Suchánková, Ivana Taranenková.


Literárnokritická reflexia 2009

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 19. januára 2010 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie.

Autorský kolektív: Vladimir Barborík, Karol Csiba, Ján Gavura, Dana Hučková, Michal Jareš, Pavol Markovič, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Jaroslav Šrank, Miriam Suchánková, Ivana Taranenková.


Literárnokritická reflexia 2010

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010 je priestorom pre kritické hodnotenie najnovšej slovenskej literárnej produkcie. Pravidelne prináša komplexnú reflexiu súčasnej slovenskej literatúry a konfrontáciu odlišných názorov, postojov a východísk jednotlivých literárnych kritikov.

Autorský kolektív: Karol Csiba, Ján Gavura, Dana Hučková, Michal Jareš, Ľubomír Machala, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Adam Svetlik, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Miriam Suchánková, Ivana Taranenková.


Fenomén Vajanský

Ivana Taranenková absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor filozofia – slovenský jazyk a literatúra. Od roku 1999 pôsobí na Ústave slovenskej literatúry SAV. Zameriava sa na výskum slovenskej prózy 19. storočia. Je editorkou zväzku výberu z diela S. H. Vajanského Koreň a výhonky. Články (2008). Okrem toho sa venuje aj literárnokritickej reflexii súčasnej literatúry.

Monografia Fenomén Vajanský sa pokúša uchopiť problematiku diela a činnosti S. H. Vajanského, ktorý pôsobil v slovenskej kultúre dlhodobo ako rozporuplná osobnosť. Prostredníctvom analýzy jeho literárnoestetických názorov, ktoré prezentoval vo svojich článkoch takmer štyri desaťročia, rekonštruuje nielen estetickú, ale aj kultúrnu koncepciu v ich pozadí. Sleduje, akým spôsobom sa tieto koncepčné východiská uplatňujú v jeho kritickej činnosti a v literárnej tvorbe (predovšetkým v próze).

ivana-taranenkova-fenomen-vajansky.jpg
Ivana Taranenková: Fenomém Vajanský


Každý pokus vyrovnať sa s touto – napriek všetkým výhradám – nepochybne vplyvnou osobnosťou slovenskej kultúry vyvolával hlasy, dovolávajúce sa „pravdy" pre Vajanského. Úlohou literárnych historikov však nie je rozsudzovať staré spory a dávať za „pravdu" jednej alebo druhej strane. Môžu len na základe historických zdrojov zrekonštruovať situácie, ktoré formovali literárne dianie v danom období, pokúsiť sa pochopiť motivácie jeho aktérov a v kontexte súčasného poznania a stavu odboru ich objasňovať súčasníkom. A to bez ohľadu na to, že ich výskum prinesie zistenia, ktoré spochybní či kriticky poukáže na pretrvávajúce stereotypy nielen slovenskej literárnej historiografie, ale aj kultúry. A v tomto duchu je stanovený aj cieľ tejto práce.


In-between a Concept and an Image (This article is available only in Slovak language.)

V texte Mareka Debnára sa pozitívne odrazila skutočnosť, že autorov záujem o literatúru je fundovaný jeho fılozofıckým vzdelaním. Je to text, ktorý nesie znaky originálneho príspevku tak k fılozofıckým, ako aj literárno-vedným štúdiám. Na jeho vyznení sa nemalou mierou podieľa dôsledná terminologická práca a pozorné uvádzanie interpretovaných diel.

- Miroslav Marcelli

Vlastní přínos práce nespočívá jen ve velmi podrobném a originálním zjištění souvislostí; rovněž je důležité vidět, jak nuancovaně Marek Debnár průběžně rozvíjí sám problém identifıkace jakožto procesu. To totiž dovoluje znovu promýšlet moderní pojem vědění (sjednocování, subsumování zvláštního pod obecné, „ztotožňování") a k němu kontrastní model subjektivace jako procesu, který (ať fılosofıcky, ať formou literární) neustále reflektuje sebe sama, zaznamenává se — jedním slovem: žije.

- Miroslav Petříček


Hľadanie moderny

Dana Hučková (rod. Kršáková) študovala v rokoch 1986 — 1991 estetiku a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde sa zaoberá slovenskou literatúrou na prelome 19. a 20. storočia, so zameraním na tvorbu Slovenskej moderny. Venuje sa tiež kritickej refl exii súčasnej slovenskej literatúry, najmä prózy. Je autorkou monografie Dušan Dušek (2002) a spoluautorkou kolektívnych prác Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005), Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia (2006) a Panoráma slovenskej literatúry II. Literárne dejiny od realizmu po rok 1945 (2005). Je editorkou kníh Ivan Krasko: Básnické dielo (2005) a Ladislav Ballek: Južná pošta. Pomocník (2007).


Mystická misia S. B. Hroboňa

Ľubica Somolayová

Ľubica Somolayová (1979) absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, v roku 2006 získala titul PhD. v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde doposiaľ pôsobí. Prednáša na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Venuje sa literatúre národného obrodenia, romantickým ideológiám, problematike subjektivity, ale aj reflexii súčasnej literatúry.

Ťažisko práce spočíva v interpretačných analýzach vybraných básní S. B. Hroboňa, ktorých cieľom je overiť prítomnosť mystických inšpirácií. Autorka sa sústredila na niekoľko vybraných textov, u ktorých predpokladala, že budú v akejkoľvek forme odrážať mystický zážitok. Vybrala si štyri ústredné texty s rozličným datovaním, resp. i bez datovania Obraz (Krajolik), nedatovaný; Prietaj, napísaný v roku 1849, publikovaný v roku 1861, Rozpejánok, napísaný v roku 1857, Slovenské iskrice z roku 1857 a Svatopomstopej, vydaný v roku 1872. Na základe ich interpretačných analýz sa autorka snažila demonštrovať prítomnosť základných tematických okruhov a motívov mystiky, implikujúcich mystické inšpirácie mesianistickej poézie S. B. Hroboňa.


Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského

Jana Pácalová

Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku pôsobenia rozprávky v slovenskom romantizme, materiálovo vychádzajúc z prvých intencionálnych zápisov rozprávok, z rukopisných zbierok a prameňov a tiež z knižných vydaní rozprávok v 19. storočí. V centre pozornosti je problém textácie a literarizácie rozprávok.

Autorkiným cieľom bolo priebežne poukázať na dobové koncepcie rozprávky, špecifiká prístupu jednotlivých autorov k danému žánru a jeho funkčné uplatnenie v literárnohistorickom kontexte. Metodologicky dôsledne zaznamenáva jednotlivé dobové podoby transformácie rozprávkového žánru, prechod od folklórnej rozprávky k rozprávke literárnej a prienik folklórnych a literárnych javov a postupov. Precízna literárnohistorická práca interdisciplinárne zasahuje aj do oblasti dejín folkloristiky na Slovensku.


On the Brink of a Shell. On Poetry of Ivan Štrpka

Rácová’s paper on Štrpka’s poetry belongs to the best papers in literary science dealing with the poet’s production. The author aptly presents the possibilities that open up in the poet’s literary works. Within the framework of the subject matter, Rácová allows us to immerse in the process of discovery, helps us familiarise with the results of the study and at the same time, leaves space for the author’s openness.

– prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

I consider the monography of V. Rácová an original and, as far as the methodology is concerned, well-done and certainly enriching interpretative paper of special importance – that is, the most thorough and best comprehensive literary interpretation as of today. It seems to be a significant contribution to the historiographical and theoretical reflection on literature. The paper is also of special importance for systematic and thorough poetological and axiological assessment of the poetry of one of the most important individuals present on the scene of Slovak poetry within the last five decades, who is considered a leading personality or, so to say, the “protagonist” of one of the key groups of poets in Slovak poetry of the period (especially the sixties).

– doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.


knizna-revue-c-7-8.jpg
Book launch invitation and summer edition of the Knižná revue
book review magazine No 7-8

*

A short introduction of the monographat also at the Versopolis webpages